روش FSSF در پویش محیطی

روشی در پویش محیطی

روش اف اس اس اف (FSSF: Future Signals Sense-Making Framework)
پویش محیطی

از جمله واژه‌هایی که قرابت زیادی با پویش محیطی دارند، روندها، علایم ضعیف تغییر و شگفتی سازها (Wild Cards) هستند. بسیاری از محققین حوزه سازمان، مدیریت و آینده پژوهی با تأکید بر اهمیت این سه محور، هنگام پویش محیطی بیشترین توجه را به این سه کانون اختصاص می‌دهند. کوؤسو (Kouso, 2010) از جمله افراد قابل اعتنا در این زمینه است که در ادامه، خلاصه نتایج پژوهش وی را که تحت عنوان “چارچوب شناسایی علایم آینده: ابزاری اولیه برای تحلیل و تقسیم بندی علایم ضعیف، شگفتی سازها، پیشران ها (Drivers)، روندها و سایر انواع اطلاعات“ (Futures signals sense-making framework (FSSF): A start-up tool to analyse and categorise weak signals, wild cards, drivers, trends and other types of information)” در مجله ی آینده ها (Futures) به چاپ رسیده است، مورد بررسی قرار می دهیم.

وی چارچوب درک علایم آینده (اف اس اس اف) را معرفی می‌کند که روشی است برای برخورد با علایم ضعیف، مسایل نوظهور، پیشران‌ها و روندها و در نقطه ی مقابل رویکرد سنتی برون‌یابی مسیر یا رویکرد تک علامتی قرار می‌گیرد.

فلسفه این رویکرد بر مبنای پویش محیطی و مدیریت الگو قرار گرفته است، بـه این ترتیب که در این دیدگاه گفته می‌شود:

اگر جریان تحولی عظیمی به شیوه‌ای خاص در حال روی دادن باشد، یا چنان‌چه پدیده یا الگوی نوظهور جدیدی وجود داشته باشد، بی‌شک چنین فرایندی به اشکال متعدد و مختلف انعکاس می‌یابد. بنابراین، طبق این فلسفه، دانش آینده در منابع متعدی پخش شده است که با یک‌دیگر هم‌دوره بوده و به نوعی با یک‌دیگر هـم‌پوشانی دارند و لذا وظیفه پژوهشگر، انجام پویش محیطی به قدر کفایت و خوشه‌بندی و درک نحوه شکل‌گیری آینده نوظهور از دل فرایند مدیریت الگو است و در این جا رویکرد فوق به عنوان ابزاری مقدماتی بهکار می آید. در عین حال از این رویکرد می توان در مدیریت دانش و نیز به عنوان ابزار فهمیدن و درک موضوع در انواع تحلیل ها نیز استفاده کرد.

روش های آینده نگاری

تفاوت بین رویکردهای مدیریت الگو و برون یابی
علائم ضعیف تغییر

برون یابی روند یکی از شناخته شده ترین شقوق روش ها در آینده پژوهی است و بر این ایده استوار است که با استفاده از سری زمانی یا مسیر اتفاقات در گذشته و حال، می توان آینده را برآورد کرد. از آن جایی که این روش مبتنی بر مدارک معتبر از روندهای موجود می باشد، رویکردی مفید برای متمایز ساختن چارچوبی مشخص از تحولات است. از سوی دیگر، انتقاد وارد بر برون یابی روند، تمرکز این روش روی رابطه ی علت و معلولی یک طرفه در یک زمینه است. به عبارتی این روش هم پوشانی بین عوامل تحول و روابط غیرخطی موجود بین آن ها و نیز پدیده ضدروند (Anti-Trend) را نادیده گرفته و در نتیجه نمی‌تواند دیدگاهی جامع از تمامی مسایل ارایه دهد.

نکته ی دیگری که در خصوص برون یابی روند وجود دارد، موضوع علایم ضعیف و اتفاقات غیرقابل پیش بینی است. در واقع می‌توان گفت در حوزه پژوهش علایم آینده، دو نوع هستی شناسی و شناخت شناسی اصلی وجود دارد. اولین رویکرد همان برون یابی سنتی و دومی رویکرد مدیریت الگو در قبال هر گونه اطلاعات یا مشاهدات است.

ایلمولا (Ilmola) و کوسی (Kuusi) در تازه‌ترین برداشت از برون یابی روند در مقابل علایم ضعیف و حوادث غیرقابل پیش بینی، مزایای این رویکرد را در تحلیل علایم ضعیف برشمردند. البته منرما (Mannermma) خیلی بهتر توانسته احتمالات و انواع علایم را دسته‌بندی کند. دسته‌بندی ارایه شده توسط او را می‌توان در جدول زیر مشاهده نمود.

روش های آینده پژوهی
موضوع پدیده‌های آتی ـ احتمالات و اثربخشی
تأثیر کم تأثیر زیاد
احتمال ضعیف تحقق بی­ معنا علایم ضعیف
احتمال قوی تحقق روند اصیل فراروند
آینده پژوهی

در واقع هدف این جدول، تفکیک پدیده‌ها بر اساس میزان تأثیری است که می‌توانند بگذارند. پدیده‌هایی که احتمال وقوع آن‌ها ضعیف است، اما در صورت تحقق، تأثیرات عمده‌ای بر جای می‌گذارند، همان علایم ضعیف هستند. به همین ترتیب پدیده‌هایی که هم احتمال وقوعشان ضعیف است و هم در صورت وقوع، تأثیر چندانی ندارند، بی‌معنا هستند. در مقابل، روند اصیل اتفاقی است که احتمال وقوع بالایی دارد، چرا که هم اکنون نیز در جریان است، اما تأثیر خیلی زیادی برجای نمی گذارد. در این جدول رمزآلودترین اتفاقات، همان علایم ضعیف هستند، به طوری که به زعم منرما:

“علایم ضعیف هیچ پیشینهای ندارند و بنابراین برای آن ها سری زمانی نمی توان یافت تا به کمک آن، این علایم را در مدلی ریخت. این علایم به لحاظ ماهیتی منحصر به فرد و تکرار نشدنی هستند. دانش اقتصاد در سطح معمول، این پدیده ها را رد می کند. زیرا این اتفاقات در خارج از نظامات جاری ریشه دارند و خارج از چارچوب و یا در حاشیه ی فهم متعارف قرار می گیرند. تقریباً تمامی تحولات صورت گرفته در فن آوری، اقتصاد و جامعه در ابتدا نهفته بوده اند.” البته رویکرد سنتی برون یابی روند در قبال علایم ضعیف در امر ارایه  مشاوره به شرکت‌هایی که می‌خواهند ایده‌های جدید و جالبی را پیاده کنند، ابزار مفیدی است که می‌تواند در بررسی فرصت‌ها و تهدیدات آتی بالقوه، به شرکت کمک کند.

روش پویش محیطی
اف اس اس اف به عنوان چارچوب مدیریت الگو و پویش محیط
آینده پژوهی

همان‌طور که گفته شد اف اس اس اف، به عنوان فلسفه‌ای برای برخورد با علایم آتی، علایم ضعیف، مسایل نوظهور، داده‌های خام، تفسیر مشاهدات، پیشران‌ها، روندها و غیره، در مقایسه با رویکرد برون یابی تک علامته می‌باشد. مبنای اصلی این رویکرد بر پویش محیط و مدیریت الگو بنا نهاده شده است و البته شباهت‌هایی نیز با سیستم هشدار راهبردی به موقع (Strategic Early Warning System) و مدیریت مسأله (Issue Management) دارد.

پویش محیطی، فرایندی است که در آن محیط عملیاتی پیرامون سازمان با هدف کسب اطلاعات مربوط، مورد ارزیابی و پویش قرار می‌گیرد. هدف از این کار، شناسایی علایم اولیه تغییرات محیطی و شناسایی و پیگیری تغییرات در جریان است. پویش محیطی را می توان از دو منظر یا رویکرد نگریست:

رویکرد اول یا رویکرد بیرون به درون (Outside-in) می‌کوشد تا با پویش تمام چشم‌اندازهای محیط عملیاتی از هر نقطه کور و مبهمی اجتناب ورزد. البته جریان مهارنشدنی اطلاعات، به سادگی این رویکرد را مخدوش می‌سازد. رویکرد دوم، رویکرد درون به بیرون (Inside-out) است که حوزه‌های مورد نظر و میزان اطلاعات جمع‌­آوری شده را محدود می‌کند و البته باید خطر گسترش نقاط کور به لحاظ محدود کردن حوزه پویش را بپذیرد.

آینده پژوهی

مقاله مرتبط: نگاشت شبکه سناریو؛ رویکردی متفاوت در برنامه ریزی بر پایه سناریو
آینده پژوهی

مدیریت مسأله ضمن شناسایی و رهگیری روندها و نیروهای اجتماعی، فن‌آوری، سیاسی و اقتصادی، گزینه‌ها و دلالت‌های هر یک را تعریف و تفسیر نموده و در نهایت برای مواجه با این شرایط تمهیدات راهبردی می‌اندیشد. سیستم هشدار راهبردی به موقع نیز فرایندی است که به سه مرحله اصلی تقسیم می‌شود.

نخستین گام یا مرحله، شامل جمع‌آوری اطلاعات در خصوص همه علایم ضعیف، روندها و مسایل است.

مرحله دوم، موسوم به مرحله تشخیص خود شامل سه مرحله می‌شود:

  • تحلیل ریشه‌ای هسته ی روندها و تغییرات بالقوه ی آن‌ها و نیز تحلیل بسترهای مختلف پدیده.
  • انتخاب و خوشه‌بندی مهم ترین روندها و مسایل مرتبط، و
  • شناسایی و انتخاب روندها و مسایلی که به طور خاص به سازمان مرتبط هستند.

در مرحله ی سوم، راهبرد مقتضی برای مقابله با روندها و مسایل شناسایی شده، تدوین می‌گردد.

مدیریت الگو، مفهوم به نسبت جدیدی است که برای نخستین بار توسط پارسای (Parsaye) معرفی و از مدیریت داده‌ها متمایز شد. به اعتقاد وی، هنگامی که داده‌ها در سیستم عملیاتی همراه با داده‌های تاریخی ترکیب می‌شود، صحبت از مدیریت داده‌هاست، در حالی که وقتی همه داده‌ها طی زمان تحلیل شده و الگوی آن ها نیز مورد مطالعه قرار می‌گیرد، مدیریت الگو مطرح می‌شود.

مدیریت الگو، معادل مدیریت دانش، داده کاوی (Data mining)، یا ایجاد سیستم‌های دانش محور نیست. در واقع این مفهوم به الگوهایی می‌پردازد که پیش از این توسط داده کاوی کشف شده‌اند. اسنودن (Snowden) به مدیریت الگو وجهه پیش بینی گری و برخورد فعال با مسایل داده و اعتقاد دارد که ما باید علایم اولیه الگوهای در حال شکل‌گیری را شناسایی و آن‌هایی را که به سود ماست و به آن‌ها علاقه‌مندیم، تقویت کنیم و آن هایی را که نامطلوب برمی‌شمریم، از بین ببریم. اگر کمی هوشمندانه عمل کنیم می‌توانیم بذر شکل‌گیری الگوهای قابل کنترل را بپاشیم. مردم معمولاً بر اساس گذشته یا برداشت خود از الگوهای آتی تصمیم گیری می‌کنند و این فرایند به طور کامل عقلایی نیست. بنابراین درک الگوها، کلید مدیریت رفتار سازمانی در ارتباط با بازار و سایر عوامل محیطی است.

همان‌طور که در جدول زیر می‌بینید، اف اس اس اف را می‌توان به شش دسته تقسیم کرد. به طور کلی، علایم ضعیف به هر ایده یا مشاهده دال بر تغییرات دلالت دارد. پیشران های کششی و فشاری با هم در یک دسته تحت عنوان کلی پیشران مطرح شده‌اند و دسته روندها، هـم اشاره به کلان روندها، دارد و هم ضد روندها. بعضی از روندها متأثر از پیشران‌های غیرقابل شناسایی همچون ارزش های اجتماعی هستند و در مقابل، برخی دیگر تابع قوانین طبیعی و بعضی هم متأثر از هر دو دسته پیشران. علایم ضعیف را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:

۱. کاملاً غیرمنتظره

۲. تا حدودی غیرمنتظره

۳. تا حدودی قابل انتظار (وابسته به پیشران‌ها)

۴. کاملاً قابل انتظار (وابسته به روندها)

چارچوب آینده نگاری

چارچوب درک علائم
منبع:

کتاب پویش محیطی، مولفان: فرزانه شاه میرولایتی و فرهاد نظری زاده، ناشر: مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی – موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

می‌توانید در صورت تمایل، این مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

لینک دانلود مقاله
اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code