امروز۱۶ آذر ۱۴۰۱

کشتی های بدون خدمه، آینده حمل و نقل دریایی