امروز۱۹ خرداد ۱۴۰۲

کارگاه آینده پژوهی برای مدیران در شیراز