امروز۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

مفهوم ارزش – زمان و كامپيوتوپيا