امروز۱۵ خرداد ۱۴۰۲

آینده پژوهی به مثابه دانشی کاربردی