امروز۳۱ خرداد ۱۴۰۳
دانشجویان کارشناسی ارشد آینده پژوهی دانشگاه اصفهان

صفحه خانم زهرا حیدری دارانی دانشجوی آینده پژوهی .

زهرا حیدری دارانی

زهرا از زبان خودش:
همه آنچه دوستش دارم: از دنیای ریاضی تا جهان آینده