امروز۱۹ آذر ۱۴۰۱

کتاب قوی سیاه؛ اندیشه ورزی پیرامون ریسک