امروز۱۵ خرداد ۱۴۰۲

کتاب قوی سیاه؛ اندیشه ورزی پیرامون ریسک