امروز۱۳ آذر ۱۳۹۹

کاربرد آینده پژوهی در برنامه ریزی توسعه ی منطقه ای