امروز۱۶ آذر ۱۴۰۱

کاربرد آینده پژوهی در برنامه ریزی توسعه ی منطقه ای