امروز۲۳ تیر ۱۴۰۳

کاربرد آینده پژوهی در برنامه ریزی توسعه ی منطقه ای