امروز۱۰ آذر ۱۴۰۲

کاربرد آینده پژوهی در برنامه ریزی توسعه ی منطقه ای