امروز۲۳ تیر ۱۴۰۳

قوی سیاه؛ ادیشه ورزی پیرامون ریسک