امروز۱۶ آذر ۱۴۰۱

قوی سیاه؛ ادیشه ورزی پیرامون ریسک