صنعت نفت و فناوری های دیجیتال؛ کارآفرینی از جنس آینده