امروز۱۶ آذر ۱۴۰۱

جهان بی ثبات، غیرقطعی، پیچیده و مبهم؛ جهان UVCA