امروز۱۵ آذر ۱۳۹۹

جهان بی ثبات، غیرقطعی، پیچیده و مبهم؛ جهان UVCA