امروز۲۱ خرداد ۱۴۰۲

جهان بی ثبات، غیرقطعی، پیچیده و مبهم؛ جهان UVCA