امروز۱۶ خرداد ۱۴۰۲

تفاوت مدیریت استراتژیک و آینده پژوهی

آینده پژوهی یا پیشگویی؟

ما پیش گو نیستیم