نرم افزار سناریو ویزارد

ﻧﺮم اﻓﺰار سناریو ویزارد (Scenario Wizard) ﺑﺮای ﺗﺴﻬﻴﻞ در اﻣﺮ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻴﻔﻲ در ﭘﺮوژه‌ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻴﺎن‌رﺷﺘﻪ‌ای دارﻧﺪ و ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎ داده‌ﻫﺎی ﻛﻴﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ تا در ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی آﻳﻨﺪه‌ﻧﮕﺎری ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. اﺳﺎس ﻛﺎر اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺎﺗﺮﻳسﻫﺎی ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮ  ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ (CIB) اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﻣﻮرد اﺛﺮ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ از ﻳﻚ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮔﺮ ﺑﺮ روی ﺣﺎﻟﺘﻲ از ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮔﺮ دﻳﮕﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی ﻛﻼﻣﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﭘﻴﺶ روی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﺷﻮﻧد. 

ﻧﺮم‌اﻓﺰار سناریوویزارد ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﺳﺘﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد. آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﺛﺎر ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد: 

• اﻳﺠﺎد ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﺻﻴﻔﮕﺮﻫﺎ (ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ) و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻛﻴﻔﻲ (ﺣﺎﻟﺖ) آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺖ. 

• ورود دادهﻫﺎی آﺛﺎر ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ در اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎ اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﭘﻨﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ و دادهﻫﺎی آﺛﺎر ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ آﺛﺎر ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ را ﺷﻜﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ. 

• ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ آﺛﺎر ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻮاﺑﻬﺎ (ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر، وزﻧﻬﺎ و …). 

• اﻧﺠﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز (آﻣﺎرﻫﺎ، ﺗﺤﻠﻴﻞ آﺛﺎر و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺬار) و اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ (مرزبان، ۱۳۹۶).

نرم افزار سناریو ویزارد

مناسب ﺑﺮای ﺗﺴﻬﻴﻞ در اﻣﺮ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻴﻔﻲ در پروژه‌های آینده‌نگاری

نرم افزار سناریو ویزارد

این نرم افزار برای پژوهشگران حوزه‌های مختلف که در زمینه آینده‌پژوهی فعالیت و پژوهش می‌کنند کاربردی می‌باشد.
دانلود نرم افزار سناریو ویزارد

اگر برای استفاده از نرم افزار سناریو ویزارد به راهنمایی و مشاوره نیاز دارید، می توانید این‌جا درخواست خود را ثبت نموده و  توضیحات کافی در مورد درخواست خود ارائه دهید.