کارگاه آینده پژوهی

کارگاه های آینده یا کارگاه های آینده پژوهی (Future Workshops) ‌آن قسم از فعالیت های آینده پژوهانه اند که بیشتر از آنکه ماهیت آموزشی و یا پژوهشی داشته باشند، رنگ و بوی ترویج داشته و بر اساس مفهوم یادگیری حین عمل (Action Learning) برگزار و اداره می شوند. در این کارگاه ها مسائل مبتلا به مربوط مطرح و سعی می شود با نگاه به آینده در مورد آنها بحث و سپس به روش مشارکتی راه حل هایی خلق و بررسی شوند.

در این کارگاه ها هر چند از روش های مطالعه آینده استفاده می شود، اما در مورد ماهیت روش ها صحبتی به میان نمی آید. هدف معطوف کردن ذهن شرکت کنندگان به فضای آینده های ممکن، محتمل و مطلوب بوده و با ترسیم ابعاد آرمان شهری و ویران شهری هر مسئله در دو سوی یک طیف، افکار به سوی آینده جلب می شود.

برگزاری این کارگاه ها در هر رده سنی و در هر سطح علمی و شغلی نه تنها میسر، بلکه مطلوب است. اگر شما مایل به برگزاری این کارگاه ها هستید، می توانید از طریق آیکون زیر درخواست خود را ثبت نمایید. لطفا در درخواست خود نوع سازمان (دولتی، خصوصی، مردم نهاد) و نوع مشارکت کنندگان (از نظر ویژگی های جمعیت شناختی) را مشخص کنید. این کارگاه ها برای سازمان های مردم نهاد، سازمان های فرهنگی و هنری و همچنین برای مشارکت کنندگان کودک و نوجوان به رایگان برگزار می گردد.

کارگاه آینده پژوهی

ثبت درخواست برگزاری کارگاه آینده پژوهی با کلیک روی آیکون بالا

گزارشی هایی از برخی کارگاه های آینده پژوهی را می توانید از لینک های زیر بخوانید:

کارگاه آینده پژوهی در استانداری

کارگاه آینده پژوهی در شهرداری

کارگاه آینده پژوهی در آموزش و پرورش

کارگاه آینده پژوهی در دانشگاه

کارگاه آینده پژوهی در شرکت گاز استان مازندران

کارگاه آینده پژوهی برای مدیران شرکت های خصوصی

کارگاه آینده پژوهی در شرکت گاز استان اصفهان

کارگاه آینده پژوهی در شرکت برق منطقه ای یزد

کارگاه آینده پژوهی در اتاق بازرگانی اصفهان 

در مورد کارگاه های آینده پژوهی بیشتر بدانید:

کارگاه های آینده پژوهی

نحوه برگزاری کارگاه های آینده پژوهی