امروز۲۹ مرداد ۱۳۹۸

دانشجویان کارشناسی ارشد آینده پژوهی دانشگاه اصفهان

صفحه خانم زهرا حیدری دارانی

زهرا حیدری دارانی

زهرا از زبان خودش:

همه آنچه دوستش دارم: از دنیای ریاضی تا جهان آینده