خدمات پژوهشی

خدمات پژوهشی در دو دسته کلی ارائه می گردند. اول پژوهش های مبتنی بر مفاهیم و روش های آینده پژوهی و دوم پژوهش هایی که خود قسمت بزرگ تری از یک پژوهش هستند و بخش آینده پژوهی آن در تلفیق با قسمت های دیگر انجام می شود. در شرکت های تجاری و کسب و کارها پژوهش با رویکرد آینده نگاری استراتژیک انجام خواهد شد و در سازمان های بزرگ تر رویکرد آینده پژوهی مدنظر قرار خواهد گرفت. همچنین خدمات پژوهشی در قالب قراردادهای مشاوره نیز قابل ارائه هستند.

از آیکون زیر می توانید درخواست خود در زمینه ارائه خدمات پژوهشی و یا مشاوره آینده نگاری را با من در میان بگذارید.

آینده پژوهی