آموزش آینده پژوهی

آموزش آینده پژوهی شامل سرفصل هایی مانند هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی مطالعات آینده، مرور تاریخی بر مطالعات آینده، تدریس روش های مورد استفاده در آینده پژوهی مانند مطالعه روندها، دلفی، سناریونویسی، نقشه راه، تحلیل لایه ای علی، تفکر سیستمی، پیچیدگی و آشوب، روش های کیفی تحلیل مانند تحلیل محتوا و یا روش های کمی مانند شبیه سازی و تئوری بازی ها و نیز روش های چون آزمایش اجتماعی، تحلیل گروه های سنی و آینده پژوهی قوم نگاشتی می شود. هر چند به فراخور ماهیت فرارشته ای آینده پژوهی جز آنچه به اختصار در بالا بدان اشاره شد، مباحث دیگری نیز در این وادی در کلاس های آموزشی مورد بحث قرار می گیرند.

خدمات آموزشی شامل برگزاری دوره های منظم بر روی سرفصل هایی مانند موارد ذکر شده است. دوره های آموزشی از نظر ماهیت و مدت تدریس بنا به درخواست متقاضی برنامه ریزی خواهند شد. اگر شما مایل به برگزاری این دوره ها هستید می توانید از طریق آیکون زیر درخواست خود را ثبت نمایید.

آموزش آینده پژوهی